Szkolenie I stopnia w psychoanalizie jungowskiej 2017-2019

Carl Jung1
Wprowadzenie do teorii i praktyki
psychologii analitycznej

Kolejna edycja szkolenia I stopnia

UWAGA: Kolejna edycja szkolenia I stopnia planowana jest w roku 2020. Szkolenie będzie miało zmienioną formułę. Informacje na temat nowej edycji szkolenia podamy jesienią 2019 r. Rekrutację planujemy w pierwszej połowie 2020 r. Osoby zainteresowane prosimy o informację mailową: poczta@ptpj.pl w celu nawiązania kontaktu i ułatwienia późniejszej komunikacji.

IV Edycja: 2017-2019

Informacje ogólne

Program szkolenia I stopnia obejmuje podstawową wiedzę z zakresu psychologii analitycznej w perspektywie teoretycznej i praktycznej. Może być elementem kształcenia dla osób praktykujących psychoterapię wglądową, które chcą pogłębiać swoją wiedzę w tym podejściu. Przede wszystkim stanowi ono jednak pierwszy etap całościowego szkolenia psychoanalitycznego, prowadzącego do uzyskania statusu Członka Indywidualnego IAAP oraz Statusu Psychoanalityka Jungowskiego PTPJ. Zalecane jest rozpoczęcie własnej analizy jungowskiej w trakcie lub przed rozpoczęciem szkolenia.

Spotkania w ramach kursu I stopnia odbywają się w grupie około 15-osobowej. Skład grupy jest stały. Plan obejmuje 15 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela, 15 godzin szkoleniowych) odbywających się z częstotliwością raz w miesiącu z wyłączeniem lipca i sierpnia. Szkolenie I stopnia prowadzone jest przez stały zespół – mgr Tomasza Jasińskiego i mgr Małgorzatę Kalinowską, analityków i superwizorów jungowskich, członków PTPJ i Indywidualnych Członków IAAP. Podobnie jak w poprzedniej edycji, zajęcia zlokalizowane będą w Katowicach.

Ukończenie szkolenia I stopnia jest warunkiem przejścia na drugi, zaawansowany poziom szkolenia (szkolenie II stopnia).

Cele szkolenia

Podstawowe cele szkolenia I stopnia obejmują:

 • Opanowanie przez uczestników wiedzy teoretycznej w zakresie psychologii analitycznej i rozwój ogólnego wyobrażenia o tym jak realizuje się ona w pracy klinicznej.
 • Kształtowanie postawy analitycznej: poszukiwanie własnej relacji z teorią i jej praktycznym zastosowaniem, rozwijanie postawy zaciekawienia, otwartości i kreatywności.
 • Na poziomie grupowym: budowanie relacji ze społecznością jungowską, budowanie szacunku dla różnorodności.

 

Kryteria naboru, zgłoszenia

Aktualnie trwa IV edycja szkolenia I stopnia. W wypadku zainteresowania szkoleniem w PTPJ prosimy o przesłanie takiej informacji pod adres szkolenia@ptpj.pl. Chętnie odpowiemy na pytania. Zarząd Towarzystwa nie podjął jeszcze decyzji na temat daty otwarcia rekrutacji do kolejnej edycji szkolenia.

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów wyższych oraz posiadanie stopnia lekarza lub magistra. Wskazane jest doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej lub przynajmniej zaliczenie stażu klinicznego w zakresie psychoterapii. Zalecane jest posiadanie wiedzy z zakresu podstaw psychoterapii, a także znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej biernym, umożliwiającym przyswojenie podstawowych lektur. Dotychczasowe doświadczenie szkoleniowe i własne w zakresie prowadzenia psychoterapii jest rozpatrywane indywidualnie. Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest dojrzałość własna kandydatów i gotowość do podjęcia szkolenia.

Ponadto od kandydatów oczekiwana jest gotowość i umiejętność do pracy w grupie, otwartość na pracę z materiałem psychologicznym oraz obowiązkowość.

Osoby zainteresowane szkoleniem mogą składać aplikacje pocztą elektroniczną pod adres szkolenia@ptpj.pl

Po zamknięciu przyjmowania aplikacji, ustalana jest data rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.
Do aplikacji wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

 1. CV ze zdjęciem
 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 3. Krótka biografia psychologiczna
 4. List motywacyjny
 5. Dowód wpłaty opłaty za rozmowę kwalifikacyjną – 200 zł. Numer rachunku bankowego podany jest w menu „Kontakt”.

Terminy, miejsce

 • Zakończenie przyjmowania zgłoszeń kandydatów: Rekrutacja została zamknięta.
 • Rozmowy kwalifikacyjne: marzec 2017.
 • Rozpoczęcie szkolenia: kwiecień 2017.

IV edycja szkolenia – 2017-2019 – prowadzona jest w Katowicach.

Opłaty, warunki ukończenia szkolenia

Koszty szkolenia:

 • Opłata za rozmowę kwalifikacyjną – 200 zł (opłata bezzwrotna niezależnie od zakwalifikowania lub niezakwalifikowania na kurs)
 • Rozmowa w połowie szkolenia oraz końcowa – bezpłatne, wliczone w koszt szkolenia
 • Opłata za seminaria – 15 x 450 zł – całość szkolenia: 6750 zł
 • Po otrzymaniu informacji o kwalifikacji i rozpoczęciu szkolenia wymagana jest pierwsza wpłata w wysokości 900 zł. Opłaty za następne seminaria muszą być wnoszone w terminach wyznaczonych po ustaleniu ostatecznego harmonogramu szkolenia.

Szkolenie jest prowadzone w grupie zamkniętej. W związku z tym każdy z uczestników jest zobowiązany do pokrycia całości kosztów związanych ze szkoleniem, niezależnie od ewentualnych nieobecności. W czasie 15 seminariów dopuszczalne są 2 nieobecności, z wyłączeniem pierwszego i ostatniego zjazdu, które są obowiązkowe. Ze względu na ciągłość programową kursu nieobecności zaliczane są w formie pisemnej. Większa liczba nieobecności może skutkować nieotrzymaniem certyfikatu ukończenia szkolenia i wiązać się z nieprzyjęciem na kolejny stopień.

Informacja o analitykach prowadzących szkolenie

Tomasz J. Jasiński

Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z psychologii analitycznej, zorganizowane przy współpracy z IAAP (1999-2002) oraz szkolenie analityczne w Instytucie C.G. Junga w San Francisco w Kalifornii (2003-2007). Z psychologią analityczną związany od początku jej klinicznego zaistnienia w Polsce – wcześniej jako członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, potem jako członek-założyciel i Prezes dwóch kadencji Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, w którym obecnie pozostaje członkiem Zarządu oraz Komisji Szkoleniowej. Jest psychoanalitykiem jungowskim i członkiem indywidualnym IAAP z uprawnieniami do prowadzenia superwizji. W przeszłości współpracował z różnymi ośrodkami terapeutycznymi, m. in. Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu, Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Dobra 4” w Warszawie, Centrum Terapii „Dialog” w Warszawie, w którym nadal konsultuje. Obecnie pracuje w prywatnej praktyce, w pracy indywidualnej z dziećmi i osobami dorosłymi. Jest redaktorem naukowym serwisów e-jungian.com oraz e-jungian.pl oraz wicedyrektorem Instytutu Studiów Archetypowych i Religiijnych.

Interesuje się naturą cierpienia i procesami leczenia ujętymi z perspektywy psychologii głębi oraz duchowości, punktami zranienia i zniszczenia w życiu indywidualnym i zbiorowym oraz powstającymi z nich potraumatycznymi strukturami rzeczywistości. Jego zainteresowania obejmują także funkcje ciszy i pozawerbalne wymiary procesu leczenia.

Strona internetowa: tomaszjasinski.pl

Małgorzata Kalinowska

mkPsycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Psychologią analityczną zajmuje się od początku swojej zawodowej drogi. Ukończyła akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z psychologii analitycznej organizowane przy współpracy z IAAP (2006-2011). W przeszłości była członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, obecnie jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Jest psychoanalitykiem jungowskim i członkiem indywidualnym IAAP z uprawnieniami do prowadzenia superwizji. Pracuje w prywatnej praktyce z osobami dorosłymi jako terapeuta indywidualny i grupowy od 1999 roku. W przeszłości szkoliła się w podejściu systemowym i pracowała w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie jako terapeuta dziecięcy i rodzinny, jako terapeuta indywidualny i grupowy z osobami dorosłymi na Oddziale Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych Centrum Psychiatrii w Katowicach i w Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Promocji Zdrowia w Jaworznie. Obecnie w prywatnej praktyce klinicznej. Jest dyrektorem założonego w 2016 roku Instytutu Studiów Archetypowych i Religijnych. W swoim zawodowym rozwoju zajmuje się jungowskim rozumieniem traumy i jej kulturowego wymiaru, oraz strukturą i dynamiką treningu psychoanalitycznego, opublikowała kilka artykułów z zakresu tej tematyki i dwa rozdziały w pracach zbiorowych. Jest tłumaczem literatury analitycznej. Strona internetowa: psychoterapiajung.pl.

INFORMACJE O CAŁOŚCIOWEJ ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PTPJ

PROGRAM SZKOLENIA I STOPNIA