Program Szkolenia I Stopnia

Program seminariów I stopnia

 

Założenia

Szkolenie analityczne jest formą doskonalenia zawodowego opartą na rozwoju wewnętrznym, procesie dojrzewania osobowości i pogłębiania integralności wewnątrzpsychicznej. W psychologii analitycznej ten proces widziany jest z perspektywy teleologicznej. Wynika z uznania faktu, że rzeczywistość psychiczna jest rzeczywistością obiektywną i jako taka dąży do określonego celu, którym jest rozwój indywidualny.

Wcielenie i realizacja tej zasady stanowi trzon procesu szkolenia analitycznego. Poprzez rozpoznawanie jej funkcji i znaczenia w procesie samopoznania kandydat doskonali tym samym umiejętność jej rozpoznawania w procesach psychicznych swoich pacjentów. W pracy analitycznej kluczowa jest identyfikacja i podążanie za indywidualnym procesem pacjenta. Z tej szerszej zaś perspektywy także pomieszczanie w relacji terapeutycznej wszelkich aspektów życia psychicznego, w tym znaczenia objawów i psychopatologii indywidualnej.

Szkolenie w psychologii analitycznej prowadzi do spotkania aspektu osobistego i zawodowego na różnych płaszczyznach: indywidualnej, zbiorowej oraz etycznej. Rozwój myślenia analitycznego stawia wymóg etycznej odpowiedzialności nie tylko za proces terapeutyczny pacjentów, lecz przede wszystkim za własny proces indywiduacji, rozumiany jako pogłębianie dynamicznej relacji z nieświadomym i budowanie odpowiedzialnych relacji ze zbiorowością.

 

Informacje o naborze na szkolenie

 

Szczegółowy program szkolenia I stopnia

 

1. Wprowadzenie

 • Prezentacja planu, zasad i struktury seminariów.
 • Dyskusja na temat wyjściowego poziomu wiedzy uczestników i jej źródeł a także oczekiwań i wyobrażeń dotyczących kursu.
 • Wprowadzenie w strukturę szkolenia analitycznego i zasady ścieżki szkoleniowej dostępnej w Polsce, podstawowe informacje na temat PTPJ oraz IAAP.
 • Omówienie celów ogólnych kursu i jego założeń w kontekście teorii analitycznej i specyfiki pracy analityka jungowskiego
 • Historia rozwoju teorii analitycznej i psychoanalizy jungowskiej.
 • Zakorzenienie myśli Junga w psychologii, filozofii i doświadczeniu osobistym. Źródła inspiracji i jej dalszy rozwój w życiu Junga i w relacji do zmieniającego się współczesnego świata.
 • Różnorodność podejść, różne wymiary rozumienia pojęć, jako dynamiczne zasady rozwoju.
 • Podstawowy paradoks tożsamości jungowskiej i jego przejawianie się w procesie szkoleniowym.

 

2. Indywiduacja

 • Nieświadomość indywidualna i zbiorowa.
 • Pojęcie libido.
 • Rozwój psychiczny zorientowany na cel.
 • Funkcja teleologiczna i hermeneutyczna.
 • Proces transformacji psychicznej.

 

3. Archetyp

 • Definicje i rozwój rozumienia u Junga.
 • Podstawowe archetypy.
 • Rozumienie koncepcji w świetle teorii klasycznej i rozwojowej (z nawiązaniem do neuropsychologii)
 • Psychologia kompleksu.
 • Jaźń jako jedność przeciwieństw.

 

4. Symbol

 • Symbol i symboliczna funkcja psychiki.
 • Funkcja transcendentna.
 • Aktywna imaginacja.
 • Mity i baśnie.

 

5. Typy psychologiczne

 • Koncepcja typów psychologicznych i jej rozwój.
 • Współczesne zastosowania (z uwzględnieniem testów psychologicznych).
 • Post-jungowskie koncepcje typów psychologicznych.

 

6. Teoria i interpretacja snów

 • Źródła: Jung a Freud.
 • Podstawowe zasady interpretacji.
 • Interpretacja snów w procesie analitycznym.
 • Interpretacja w perspektywie klasycznej i rozwojowej.
 • Perspektywy post-jungowskie.

 

7. Religia i alchemia

 • Metafora alchemiczna Junga – przemiany psychiczne.
 • Wprowadzenie do zastosowań klinicznych – perspektywa subiektywna i intersubiektywna.
 • Psychologia i religia – religijna funkcja psyche.

 

8. Wymiar Kulturowy

 • Pojęcie postawy kulturowej, kulturowy wymiar psychiki.
 • Kompleksy kulturowe.
 • Rozumienie zjawisk historycznych i kulturowych z perspektywy jungowskiej.

 

9. Relacja analityczna

 • Koncepcja ramy psychoanalitycznej.
 • Funkcja refleksyjna.
 • Koncepcja pomieszczania i funkcja pomieszczająca w analizie.
 • Naczynie analityczne – rozumienie klasyczne z odniesieniem do alchemii.
 • Perspektywa rozwojowa – relacje z innymi ujęciami psychoanalitycznymi (teoria relacji z obiektem, teoria więzi), punkty zbieżne i różnice.

 

10. Pacjent i analityk

 • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie.
 • Koncepcja zranionego uzdrowiciela.
 • Rozumienie oporu.
 • Pole interakcyjne w analizie.

 

11. Kwalifikacja do terapii (assesment)

 • Różnice między psychoterapią a psychoanalizą.
 • Assessment w przebiegu terapii i analizy.
 • Wywiad wstę
 • Formuła psychodynamiczna.

 

12. Psychopatologia

 • Analityczne rozumienie psychopatologii.
 • Rozumienie jungowskie – perspektywa prospektywna i teleologiczna.
 • Obrony ego i obrony Jaź
 • Trauma i konsekwencje doświadczeń traumatycznych z perspektywy analitycznej.

 

13. Modalności pracy

 • Analiza indywidualna i analiza grupowa.
 • Analiza dzieci i adolescentów.
 • Terapia w piaskownicy.
 • Praca z ciałem.

 

14. Etyka

 • Postawa etyczna.
 • Podstawowe dylematy etyczne: zagadnienie władzy i naduż
 • Rozumienie granic i znaczenie ich przekraczania z perspektywy analitycznej.

 

15. Refleksje końcowe

 • Podsumowanie cyklu seminariów.
 • Prezentacje prac końcowych.
 • Refleksje nad doświadczeniem szkolenia.