Terapia w piaskownicy

Terapia w Piaskownicy – Sandplay Therapy

Terapia w Piaskownicy, jest uznaną metodą stosowaną w terapii pacjentów w róż­nym wieku (dzieci, dorośli, pary, rodziny, grupy). Technika ta jest zazwyczaj łączona z psychoterapią lub psychoanalizą werbalną (głównie analizą jungowską). Bywa także stosowana jako samodzielna metoda leczenia oraz jako narzędzie diagnostyczne.

Do Terapii w Piaskownicy wykorzystuje się zbity z desek płaski pojemnik, pomalowany wewnątrz na niebiesko (co symbolizuje wodę), o wymiarach 50 na 70 cm, wypełniony piaskiem, oraz zestaw kilkuset niewielkich figurek, reprezentujących różnorodne elementy świata, w tym ludzi, zwierzęta, rośliny, przedmioty codziennego użytku, symbole religijne itp.

W czasie godzinnej sesji pacjent ma za zadanie wybrać dowolną liczbę figurek i ułożyć z nich, na wcześniej przygotowanym w piaskownicy gruncie, dowolną scenę. Sesja obejmuje zabawę pacjenta z użyciem figurek i piaskownicy w kontenerującej obecności terapeuty (zwykle około 40 min) oraz krótką rozmowę na temat ustawionej sceny, uwzględniającą możliwość pobudzania skojarzeń i ewentualnie formułowania krótkich interpretacji. Po sesji wykonywane są fotografie w celu udokumentowania powstałego obrazu.

Terapia w Piaskownicy pozwala na skonstruowanie – w umownej, choć namacalnej, przestrzeni symbolicznej – aktualnej konstelacji przebiegających w psychice (nieświadomości) pacjenta oddziaływań obiektów wewnątrzpsychicznych. Umożliwia ona wprowadzenie do realnej rzeczywistości, przez sieć projekcji, tych nieświadomych elementów, które w danym momencie odgrywają zasadniczą rolę w przeżywaniu i mechanizmach psychopatologicznych pacjenta. Stwarza też możliwość integracji i przemiany w sferze wewnętrznych konfliktów, determinujących patologiczne funkcjonowanie, często nawet bez konieczności świadomego wglądu w ich naturę. Pracę z piaskownicą można w tym aspekcie porównać do analizy snów lub psychodramy, w których to technikach pacjent odszukuje, a na­stępnie integruje te treści nieświadome, które mają zasadniczy wpływ na jego życie psychiczne. Dodatkowym, ważnym aspektem Terapii w Piaskownicy, jest jej funkcja diagnostyczna, obejmująca zarówno możliwość rozpoznawania kluczowych elementów psychopatologii pacjenta, jego potencjału rozwojowego i tendencji do zmiany, jak i ocenę procesu leczenia poprzez porównywanie scen z ko­lejnych sesji.

Sekcja Terapii w Piaskownicy PTPJ

Pierwsze szkolenia w zakresie Terapii w Piaskownicy odbyły się w Polsce w roku 2001 w ramach seminariów kursu Psychologii Analitycznej, w Warszawie i w Krakowie. Następnie w latach 2004-2006 odbyły się kolejne seminaria ukierunkowane na szkolenie w zakresie Sandplay Therapy. Prowadzącymi byli między innymi Joerg Rasche oraz Linde von Keyserlingk. W 2008 roku zostało zorganizowane regularne szkolenie dla grupy 8 osób, będących jednocześnie w szkoleniu w zakresie psychologii analitycznej lub posiadających pełne uprawnienia w tym zakresie. Szkolenie trwało w latach 2008-2010. Składało się na nie kilkadziesiąt seminariów teoretycznych, superwizyjnych i pracy własnej. Kierownikiem merytorycznym kursu był Joerg Rasche, pozostałymi trenerami: Ruth Ammann,Thomas Mantel, Sachiko Taki-Reece, Eva Patis-Zoja.

Do Sekcji Terapii w Piaskownicy PTPJ należy 7 osób (psychoterapeutów), które ukończyły opisane wyżej 3-letnie szkolenie, będące podstawą do ubiegania się o certyfikat terapeuty Sandplay w  Międzynarodowym Towarzystwie Terapii w Piaskownicy (International Association of Sandplay Therapy – ISST). Jednym z członków grupy jest dr hab. med Krzysztof Rutkowski, członek indywidualny ISST. Pozostałych 6 osób jest w trakcie procesu certyfikacji przez ISST.

Aktualna działalność sekcji obejmuje pracę psychoterapeutyczną jej członków z wykorzystaniem terapii w piaskownicy, dzielenie się doświadczeniem w tym zakresie; organizowanie seminariów teoretycznych i superwizyjnych; propagowanie metody przez wystąpienia na konferencjach naukowych i przygotowywanie publikacji w czasopismach fachowych.
Polecamy lekturę artykułu „Terapia w piaskownicy” Łukasza Müldnera Nieckowskiego i Krzysztofa Rutkowskiego (Psychoterapia, 3/2005).