Regulamin konferencji 2021

REGULAMIN KONFERENCJI

W poszukiwaniu niewinności. Trauma – perwersja – narcyzm

24 – 25 Kwietnia 2021 r. Kraków

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej.
 2. Konferencja odbywa się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie zmianę obiektu na terenie miasta Kraków w którym ma się odbyć konferencja najpóźniej do 31 maja 2020r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Zasady uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji są łącznie:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Konferencji, wraz z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Uiszczenie opłaty za udział w Konferencji zgodnej z cennikiem ustalonym przez Organizatora.
 3. Każdy, kto spełni warunki uczestnictwa w Konferencji (dalej: „Uczestnik”) oraz weźmie udział w wydarzeniu, otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
 4. Koszt przyjazdu i noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Rezygnacja

 1. Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji prosimy zgłosić mailem na adres: konferencjaptpj2020@gmail.com
 2. W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej w następującej kwocie:
 • rezygnacja zgłoszona do końca 2020 – zwrot 100% opłaty
 • rezygnacja zgłoszona do 28.02.2021 – zwrot 70% opłaty
 • rezygnacja zgłoszona do 31.03.2021 – zwrot 50% opłaty
 • rezygnacja zgłoszona do 12.04.2021 – zwrot 30% opłaty
 • rezygnacja zgłoszona po 12.04.2021 – brak zwrotu opłaty
 1. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organizatora, istnieje możliwość przeniesienia uczestnictwa na inną osobę.

Odwołanie lub zmiana terminu konferencji

 1. W wypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od organizatora, a uniemożliwiających przebieg konferencji, takich jak katastrofy naturalne, epidemie, stan wyjątkowy, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego itp., uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty w wysokości zależnej od terminu do początku konferencji, identycznie jak w wypadku rezygnacji. W takich wypadkach organizator konferencji nie odpowiada za żadne inne koszty poniesione przez uczestnika.
 2. W wypadkach opisanych w punkcie 1. organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konferencji lub jej odwołania.
 3. W wypadku odwołania lub zmiany terminu konferencji z przyczyn zależnych od organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.