Indywidualna ścieżka szkoleniowa IAAP

IAAP

IAAP

International Association for Analytical Psychology

IAAP,  założone w 1955 roku, jest organizacją akredytującą i regulującą grupy zrzeszające psychologów analitycznych. Jej głównym celem jest popularyzowanie psychologii analitycznej na świecie i zapewnienie jak najwyższych profesjonalnych, naukowych i etycznych standardów w treningu psychoanalityków jungowskich w stowarzyszeniach członkowskich i pośród  członków indywidualnych. Więcej informacji…

Stowarzyszenia członkowskie IAAP to krajowe towarzystwa zrzeszające psychoanalityków jungowskich. Mają w składzie przynajmniej sześć osób o statusie członka indywidualnego IAAP (uprawnienia psychoanalityka jungowskiego potwierdzone egzaminem). Stowarzyszenia członkowskie mające powyżej 10 członków, z których 6 posiada uprawnienia od co najmniej 5 lat, mają przywileje treningowe. Oznacza to, że mogą samodzielnie prowadzić proces egzaminowania rozpoznawany przez IAAP. 

 

Lista towarzystw członkowskich IAAP

 

W krajach, w których nie istnieje wystarczająca liczba członków indywidualnych IAAP, jak to ma miejsce w Polsce, o standardy szkoleniowe dbają grupy określane w IAAP jako Router Groups lub Developing Groups. Obecnie w Polsce istnieją dwie grupy o statusie Router Groups – Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej i Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej. Osoby należące do nich uczestniczą w ścieżce indywidualnej IAAP (Individual Route).

Lista grup routerskich IAAP

 

 

Indywidualna ścieżka szkoleniowa IAAP – Individual Route

Osoby będące w ścieżce szkoleniowej (ang.: routers) muszą spełniać lokalne wymagania prawne praktykowania psychoterapii w kraju, z którego pochodzą. Wymagane jest ukończenie studiów wyższych, w Polsce ze stopniem magisterskim. Na ścieżkę indywidualną składają się własna analiza i superwizja treningowa, godziny szkolenia teoretycznego, które choć nie są odgórnie regulowane, brane są pod uwagę w corocznej ewaluacji osób szkolących się.

 

Ogólne wymagania:

IAAP oczekuje, że osoba w ścieżce szkoleniowej spełni wymóg odbycia co najmniej 240 godzin analizy treningowej. W krajach, w których nie ma dostępności psychoanalityków jungowskich, 20 % tej liczby może być wykonane jako analiza na odległość (np. przez telefon, Skype), przy czym każde dwie godziny analizy na odległość liczą się jako jedna godzina analizy w kontakcie osobistym. Analiza na odległość może mieć miejsce dopiero po pewnym czasie analizy odbytej w kontakcie osobistym. Cały proces analityczny nie może trwać krócej niż trzy lata.

Osoba aplikująca o indywidualne członkowstwo musi zaliczyć również nie mniej niż 100 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej. Superwizja powinna trwać przez cały czas przygotowywania się do uzyskania statusu indywidualnego członka i może odbywać się w formule na odległość (np. Skype). Superwizja powinna obejmować studium przypadku – wieloletni proces analizy pacjenta prowadzony przez aplikującego.

Godziny analizy i superwizji treningowej muszą być udokumentowane pisemnie.

Uzyskanie certyfikatu Indywidualnego członka IAAP zależy również od przebiegu osobistego rozwoju, psychologicznej dojrzałości, indywiduacji, świadomości silnych i słabych stron, oraz zdolności do symbolicznego odniesienia się do nieświadomego procesu jak również poziomu zawodowych kompetencji, co powinno być widoczne w procesie superwizyjnym.

Osoby w ścieżce szkoleniowej zobowiązane są bezwzględnie do przestrzegania etycznych i psychologicznych standardów obowiązujących wszystkich członków IAAP.

 

Przebieg ścieżki szkoleniowej IAAP

Rozpoczęcie – zalecane jest rozpoczęcie szkolenia teoretycznego w obrębie grupy jungowskiej i podjęcie własnej analizy.

Screening Interview – po odbyciu 25 godzin analizy treningowej kandydat może aplikować o odbycie screening interview, który jest przeprowadzany przez psychoanalityka jungowskiego, członka IAAP, innego niż analityk. Do odbycia tego spotkania konieczne jest m. in. złożenie biografii psychologicznej (ok. 10 str.) – eseju poddającego refleksji wybór takiej ścieżki szkolenia i jej zakorzenienie w osobistym i zawodowym rozwoju.

Intermediate Exam – egzamin średniozaawansowany odbywa się mniej więcej w połowie indywidualnej ścieżki, gdy superwizor i szkolący się uznają, że jest to odpowiedni moment. Przedmiotem egzaminu jest praca pisemna dotycząca klinicznego rozumienia i zastosowania wybranego przez kandydata tematu z zakresu psychologii analitycznej. Egzamin przeprowadza dwóch psychoanalityków jungowskich wyznaczonych przez Individual Membership Sub-Committee, IAAP.

Final Exam – egzamin końcowy po spełnieniu wyżej opisanych wymagań oparty jest na prezentacji pracy klinicznej – terapii pacjenta w procesie analitycznym. Przeprowadzany jest przez dwóch wyznaczonych przez IAAP psychoanalityków jungowskich, którzy na podstawie jego wyniku wydają rekomendację. Jeżeli rekomendacja jest pozytywna, aplikujący uzyskuje status członka tymczasowego IAAP (Provisional Memeber), a w trakcie najbliższego Kongresu IAAP (kongresy odbywają się co trzy lata), na spotkaniu delegatów wszystkich towarzystw członkowskich przy minimalnej większości głosów 2/3, zostaje przyjęty jako członek indywidualny IAAP.

W trakcie ścieżki szkoleniowej osoba szkoląca się zobowiązana jest do przedstawiania IAAP corocznego raportu na temat przebiegu szkolenia – ilości godzin analizy i superwizji treningowych, zaliczonych godzin szkolenia teoretycznego, razem z ewaluacją ze strony superwizora i samo-ewaluacją nabytych umiejętności zawodowych.

Ponadto od osób będących w indywidualnej ścieżce wymagane jest odpowiednie doświadczenie w pracy terapeutycznej i podstawowe przygotowanie do jej wykonywania.

Więcej informacji...