Szkolenie I stopnia w psychoanalizie jungowskiej 2020-2022

Carl Jung1
Wprowadzenie do teorii i praktyki
psychologii analitycznej

Kolejna edycja szkolenia I stopnia

V Edycja: 2020-2022

Rekrutacja została zakończona.

Informacje ogólne – uczestnicy

Program szkolenia I stopnia obejmuje podstawową wiedzę z zakresu psychologii analitycznej w perspektywie teoretycznej i praktycznej. Może być elementem kształcenia dla osób praktykujących psychoterapię wglądową, które chcą pogłębiać swoją wiedzę w tym podejściu. Jest też dostępne dla osób, które nie pracowały do tej pory w roli psychoterapeuty, a planują pracę w tym zawodzie i są gotowe podjąć działania prowadzące do uzyskania odpowiednich kwalifikacji (co wymaga dodatkowo, poza szkoleniem I stopnia w PTPJ, rozpoczęcia całościowego kursu psychoterapii). Przede wszystkim stanowi ono jednak pierwszy etap całościowego szkolenia psychoanalitycznego, prowadzącego do uzyskania statusu Psychoanalityka Jungowskiego PTPJ, co jest obecnie możliwe poprzez uzyskanie statusu Członka Indywidualnego IAAP. Zalecane jest rozpoczęcie własnej analizy jungowskiej w trakcie lub przed rozpoczęciem szkolenia.

Spotkania w ramach kursu I stopnia odbywają się w grupie kilkunastoosobowej. Skład grupy jest stały. Plan obejmuje 18 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela, 15 godzin szkoleniowych) odbywających się z częstotliwością raz w miesiącu z wyłączeniem lipca i sierpnia. Szkolenie I stopnia prowadzone jest przez psychoanalityków jungowskich – członków PTPJ i Indywidualnych Członków IAAP. 

Szkolenie będzie zlokalizowane w Krakowie. Szczegółowa lokalizacja zostanie ustalona w późniejszym terminie.

Ukończenie szkolenia I stopnia wiąże się z wymogiem napisania pracy końcowej i jest warunkiem, obok pozytywnej kwalifikacji przez Komisję Szkoleniową PTPJ, przejścia na drugi, zaawansowany poziom szkolenia (szkolenie II stopnia).

Cele szkolenia

Podstawowe cele szkolenia I stopnia obejmują:

  • Opanowanie przez uczestników wiedzy teoretycznej w zakresie psychologii analitycznej i rozwój ogólnego wyobrażenia o tym jak realizuje się ona w pracy klinicznej.
  • Kształtowanie postawy analitycznej: poszukiwanie własnej relacji z teorią i jej praktycznym zastosowaniem, rozwijanie postawy zaciekawienia, otwartości i kreatywności.
  • Na poziomie grupowym: budowanie relacji ze społecznością jungowską, budowanie szacunku dla różnorodności.

Kryteria naboru, zgłoszenia

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów wyższych oraz posiadanie stopnia lekarza lub magistra. Preferowane są kierunki studiów o charakterze humanistycznym i społecznym. Wskazane jest doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej lub przynajmniej zaliczenie stażu klinicznego w zakresie psychoterapii. Zalecane jest posiadanie wiedzy z zakresu podstaw psychoterapii, a także znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej biernym, umożliwiającym przyswojenie podstawowych lektur. Dotychczasowe doświadczenie szkoleniowe i własne w zakresie prowadzenia psychoterapii jest rozpatrywane indywidualnie – nie jest warunkiem koniecznym do pozytywnej kwalifikacji, ale będzie preferowane. Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest dojrzałość własna kandydatów i gotowość do podjęcia szkolenia, a także gotowość do zdobycia odpowiednich kwalifikacji w zakresie psychoterapii, jeśli dana osoba nie pracuje jeszcze w zawodzie psychoterapeuty.

Ponadto od kandydatów oczekiwana jest umiejętność i gotowość do pracy w grupie, otwartość na pracę z materiałem psychologicznym oraz obowiązkowość.

Terminy, miejsce

  • Zakończenie przyjmowania zgłoszeń kandydatów: 31 grudnia 2020 r.
  • Spotkanie informacyjne – połowa marca 2021 r.
  • Rozpoczęcie szkolenia: czerwiec 2021 r. lub wrzesień 2021 r. (ostateczny termin zostanie podany w marcu, może jednak ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiologiczną)

Rekrutacja została zakończona.

Miejsce: Kraków. Dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie.

Opłaty, warunki ukończenia szkolenia

Koszty szkolenia:

  • Opłata za rozmowę kwalifikacyjną – 200 zł (opłata bezzwrotna niezależnie od zakwalifikowania lub niezakwalifikowania na kurs, a w wypadku pozytywnej kwalifikacji zostaje wliczona do opłaty za kurs)
  • Rozmowa w połowie szkolenia oraz końcowa – bezpłatne, wliczone w koszt szkolenia
  • Opłata za seminaria – 18 x 500 zł – całość szkolenia: 9000 zł
  • Po otrzymaniu informacji o kwalifikacji i rozpoczęciu szkolenia wymagana jest pierwsza wpłata w wysokości 1000 zł. Opłaty za następne seminaria muszą być wnoszone comiesięcznie przed kolejnymi zjazdami kursu.

Szkolenie jest prowadzone w grupie zamkniętej. W związku z tym każdy z uczestników jest zobowiązany do pokrycia całości kosztów związanych ze szkoleniem, niezależnie od ewentualnych nieobecności. W czasie 18 seminariów dopuszczalne są 2 nieobecności, z wyłączeniem pierwszego i ostatniego zjazdu, które są obowiązkowe. Ze względu na ciągłość programową kursu nieobecności zaliczane są w formie pisemnej. Większa liczba nieobecności może skutkować nieotrzymaniem certyfikatu ukończenia szkolenia i wiązać się z nieprzyjęciem na kolejny stopień.

Informacja o analitykach prowadzących szkolenie

Szkolenie prowadzą Analitycy Jungowscy, członkowie PTPJ oraz IAAP:

mgr Dominik Gebler
mgr Gregor Glodek
mgr Tomasz Jasiński
mgr Małgorzata Kalinowska
dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
prof. med. Krzysztof Rutkowski

Kierownikiem kursu jest dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski

INFORMACJE O CAŁOŚCIOWEJ ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PTPJ

PROGRAM SZKOLENIA I STOPNIA